Strona główna Informacje wymagane prawnie i polityka poufności

Informacje wymagane prawnie i polityka poufności

W trosce o poszanowanie praw każdego człowieka, zwłaszcza w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych, a także w trosce o przejrzystość kontaktów z klientami, firma Biodevas Laboratoires wdrożyła politykę znajdującą zastosowanie do przetwarzania danych, do celów przetwarzania, a także do środków, jakie umożliwiają jej klientom korzystanie z przysługujących im praw. Dodatkowe informacje o ochronie danych osobowych można znaleźć na stronie: https://www.cnil.fr/ Dalsza nawigacja na tej stronie internetowej jest jednoznaczna z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń poniższych zasad i warunków korzystania ze strony.

Aktualnie dostępna online wersja warunków korzystania ze strony znajduje zastosowanie przez cały czas korzystania z niej aż do momentu, gdy zostanie zastąpiona nową wersją.

ARTYKUŁ 1.
INFORMACJE WYMAGANE PRAWNIE

1.1 Strona (w dalszej części nazywana « stroną »): Biodevas Laboratoires

1.2 Wydawca (w dalszej części nazywany « wydawcą »): Biodevas Laboratoires z siedzibą pod adresem: 21 rue des Chardons – ZA de l’Épine 72460 Savigné-L’Évêque reprezentowana przez François Blua pełniącego funkcję Dyrektora Generalnego, nr telefonu: 02 43 27 72 72 adres e-mail: contact@biodevas.fr

1.3 Dostawca hostingu (w dalszej części nazywany « dostawcą hostingu »): Hosting dla Biodevas Laboratoires jest zapewniany przez OVH z siedzibą pod adresem 2 rue Kellerman 59100 Roubaix.

ARTYKUŁ 2.
DOSTĘPNOŚĆ STRONY

Dostęp do strony i korzystanie z niej są zastrzeżone do użytku wyłącznie prywatnego. Użytkownik strony zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywać strony ani informacji czy danych na niej figurujących do celów komercyjnych, politycznych, reklamowych ani do pozyskiwania klientów w jakikolwiek sposób, przede wszystkim celem wysyłania niepożądanej korespondencji.

ARTYKUŁ 3.
ZAWARTOŚĆ STRONY

Wszelkie znaki, zdjęcia, teksty, komentarze, ilustracje, obrazy z animacją lub bez, materiały wideo, dźwięk, a także wszelkie aplikacje informatyczne, które mogą zostać użyte na tej stronie oraz, ogólnie rzecz ujmując, wszelkie elementy powielone lub wykorzystane na stronie, są chronione przepisami prawa własności intelektualnej.

Stanowią one wyłączną własność wydawcy lub jego partnerów. Zabrania się powielania, reprezentowania, wykorzystywania lub adaptacji, w jakiejkolwiek formie, wszystkich lub niektórych z tych elementów, w tym aplikacji informatycznych, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody wydawcy. Jeżeli wydawca po powzięciu informacji o takim niedopuszczonym wykorzystaniu nie wstąpi na drogę sądową, nie będzie to jednoznaczne z jego przyzwoleniem na takie wykorzystanie i rezygnacją ze ścigania.

ARTYKUŁ 4.
ZARZĄDZANIE STRONĄ

W ramach zarządzania stroną wydawca będzie mógł w dowolnym momencie: zawiesić, przerwać lub ograniczyć dostęp do całej strony lub do jej części, zastrzec dostęp do strony lub do niektórych z jej części, dla określonej kategorii użytkowników, usunąć każdą informację niezgodną z przepisami krajowymi i międzynarodowymi, zawiesić działanie strony celem przystąpienia do jej aktualizacji.

ARTYKUŁ 5.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wydawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w razie usterki, awarii, problemów lub przerwy w działaniu strony uniemożliwiającej dostęp do niej lub do jej funkcjonalności. Użytkownik pozostaje w pełni odpowiedzialny za sprzęt, przy pomocy którego loguje się na stronie. Należy wdrożyć wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia własnego sprzętu oraz własnych danych, przede wszystkim przed atakami wirusów w Internecie. Ponadto użytkownik jako jedyny jest odpowiedzialny za przeglądane przez niego strony i dane. Wydawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w razie wszczęcia postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi:

 • w związku z korzystaniem ze strony lub innego serwisu dostępnego online;
 • w związku z nieprzestrzeganiem przez użytkownika niniejszych warunków ogólnych.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody doznane przez użytkownika, osoby trzecie i/lub za uszkodzenie sprzętu w związku z zalogowaniem się na stronie lub korzystaniem z niej, dlatego też użytkownik oświadcza, że nie będzie dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń.

Jeżeli wobec wydawcy zostanie wszczęte postępowania polubowne lub sądowe w związku z korzystaniem ze strony przez użytkownika, będzie on mógł zażądać wypłaty odszkodowania od użytkownika tytułem doznanych szkód, a także zwrotu kosztów związanych z takim postępowaniem i z egzekucją wyroków skazujących wydanych w jego toku.

ARTYKUŁ 6.
LINKI HIPERTEKSTOWE

Wydawca dopuszcza możliwość zamieszczania przez użytkowników wszelkich linków hipertekstowych do całej strony lub do jej części. Każdy link powinien zostać usunięty na pierwsze żądanie wydawcy.

Informacje dostępne za pośrednictwem linka prowadzącego do innych stron nie są publikowane przez wydawcę. Wydawca nie posiada żadnych praw do treści, do której prowadzi dany link.

ARTYKUŁ 7.
GROMADZENIE DANYCH I ICH OCHRONA

Dane użytkowników są gromadzone przez firmę Biodevas Laboratoires.

Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, czyli osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania (podmiot danych); za możliwą do zidentyfikowania jest uznawana osoba, która może być zidentyfikowana, pośrednio lub bezpośrednio, przede wszystkim na podstawie nazwiska, numeru identyfikacyjnego lub też na podstawie jednej lub kilku szczególnych informacji o jej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturalnej lub socjalnej.

Informacje osobowe gromadzone na stronie mogą być wykorzystywane przez wydawcę przede wszystkim w ramach kontaktu z użytkownikami, oraz, jeżeli dotyczy, podczas obsługi składanych zamówień.

Gromadzone są następujące dane osobowe:

 • Nazwisko i imię
 • Adres E-mail
 • Numer telefonu
 • Firma

ARTYKUŁ 8.
PRAWO DOSTĘPU, SPROSTOWANIA DANYCH
I ŻADANIA USUNIĘCIA DANYCH

Zgodnie z przepisami dotyczącymi danych osobowych użytkownikom przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu: mogą skorzystać z przysługującego im prawa dostępu celem uzyskania informacji o danych osobowych ich dotyczących pisząc na adres zamieszczony poniżej. W taki przypadku, zanim prawo to zostanie zrealizowane, Platforma może zażądać okazania dowodu tożsamości użytkownika celem zweryfikowania jego tożsamości;
 • prawo do sprostowania danych: jeżeli dane osobowe znajdujące się w posiadaniu Platformy są niezgodne, można wystąpić z wnioskiem o zaktualizowanie informacji;
 • prawo do żądania usunięcia danych: użytkownicy mogą zażądać usunięcia ich danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych;
 • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania: użytkownicy mogą zażądać, by Platforma ograniczyła zakres przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami RODO;
 • prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych: użytkownicy mogą nie wyrazić zgody na przetwarzanie ich danych zgodnie z zapisami RODO;
 • prawo do przenoszalności: użytkownicy mogą zażądać, by Platforma przekazała im dostarczone przez nich dane celem przekazania ich innej Platformie.

Aby móc zrealizować to prawo, należy się z nami skontaktować pisząc na następujący adres: 21 rue des Chardons – ZA de l’Épine, 72460 Savigné-L’Évêque lub mailowo na adres: contact@biodevas.fr.

Do każdego wniosku należy załączyć kserokopię ważnego dowodu tożsamości zawierającego podpis i podać adres, pod którym wydawca będzie mógł skontaktować się z wnioskodawcą. Odpowiedź jest udzielana w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania wniosku. Termin jednego miesiąca ulega wydłużeniu o dwa miesiące, jeżeli wymaga tego złożony charakter wniosku i/lub liczba złożonych wniosków.

Ponadto od momentu wejścia w życie ustawy nr 2016-1321 z dnia 7 października 2016 roku, mogą przekazać dyspozycje odnośnie postępowania z danymi w razie zgonu. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie internetowej francuskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych CNIL: https://www.cnil.fr/.

Użytkownicy mogą również skierować zażalenie do CNIL na stronie CNIL: https://www.cnil.fr.

Mimo to zalecamy, by przed złożeniem zażalenia w CNIL skontaktować się z nami, gdyż zawsze dokładamy wszelkich starań celem zapewnienia pomocy w rozwiązaniu zaistniałego problemu.

ARTYKUŁ 9.
WYKORZYSTANIE DANYCH

Dane osobowe są pozyskiwane od użytkowników celem umożliwienia im korzystania z usług dostępnych na Platformie, ich ulepszania oraz w trosce o zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania strony.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy zawartej między użytkownikiem a Platformą. Dotyczy to następujących przypadków:

 • dostęp użytkownika do Platformy i korzystanie z niej; zarządzanie funkcjonowaniem i optymalizacją Platformy;
 • zapewnienie wsparcia dla użytkowników; weryfikacja, identyfikacja i uwierzytelnianie danych przekazanych przez użytkownika;
 • personalizacja usług poprzez dostosowanie wyświetlanych reklam do historii nawigacji użytkownika, do jego preferencji;
 • wykrywanie fałszerstw, malwares (malicious softwares lub złośliwe oprogramowanie) i zapobieganie im oraz procedury postępowania w razie naruszenia bezpieczeństwa;
 • rozwiązywanie ewentualnych sporów z użytkownikami; wysyłanie informacji handlowych i reklamowych w zależności od preferencji użytkownika.

ARTYKUŁ 10.
POLITYKA PRZECHOWYWANIA DANYCH

Platforma przechowuje Państwa dane przez okres niezbędny do świadczenie usług i zapewnienia wsparcia. W uzasadnionych przypadkach lub gdy będzie to wymagane w związku z koniecznością wywiązania się z obowiązków prawnych lub ustawowych, do rozwiązywania sporów, do zapobiegania fałszerstwom i nadużyciom lub przestrzegania naszych zasad i warunków, możemy również przechowywać niektóre informacje nawet jeżeli konto użytkownika zostało zlikwidowane lub zaprzestano świadczenia usług.

ARTYKUŁ 11.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Dane osobowe mogą być również udostępniane firmom trzecim wyłącznie na terenie Unii Europejskiej w następujących przypadkach:

 • kiedy z polu na komentarz na Platformie użytkownik opublikuje ogólnodostępne informacje;
 • kiedy użytkownik zezwoli stronie internetowej osoby trzeciej na dostęp do jego danych;
 • kiedy Platforma usługi wsparcia dla użytkowników, reklamy i płatności są realizowane przez inne firmy.

Firmy te uzyskują dostęp do danych użytkowników w ograniczonym zakresie wyłącznie w celach związanych z realizacją tych usług i ich obowiązkiem jest korzystanie z danych w sposób przewidziany przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; jeżeli jest to wymagane prawnie, Platforma może udostępnić dane celem udzielenia odpowiedzi na zażalenie dotyczące Platformy oraz, jeżeli jest to konieczne, w ramach postępowania administracyjnego lub sądowego.

ARTYKUŁ 12.
OFERTY HANDLOWE

Wydawca może przesyłać użytkownikom oferty handlowe. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać ofert handlowych, musi wysłać maila na następujący adres: contact@biodevas.fr.

Dane użytkowników mogą być wykorzystywane przez partnerów wydawcy do celów pozyskiwania klientów. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, by jego dane były wykorzystywane do tego celu, musi wysłać maila na następujący adres: contact@biodevas.fr.

Jeżeli podczas wizyty na stronie użytkownik natrafi na dane osobowe, nie może ich gromadzić ani wykorzystywać w niedozwolony sposób, ani też doprowadzać do naruszenia prywatności czy reputacji osób, do których dane te należą.

Wydawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tego tytułu. Dane są przechowywane i wykorzystywane przez okres czasu przewidziany w przepisach.

ARTYKUŁ 13.
PLIKI COOKIES

Co to jest plik « cookie »?

Plik « cookie » lub plik śledzący to plik elektroniczny umieszczany w urządzeniu końcowym (komputer, tablet, smartfon…) i odczytywany na przykład przy przeglądaniu strony internetowej, przy odczytywaniu poczty elektronicznej, instalowaniu czy użytkowaniu oprogramowania mobilnego lub aplikacji mobilnej bez względu na rodzaj używanego urządzenia końcowego (źródło: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi). Podczas nawigacji na tej stronie na urządzeniu końcowym użytkownika pliki « cookies » mogą być umieszczane przez firmę odpowiedzialną za daną stronę i/lub przez firmy trzecie. Przy pierwszym wejściu na stronę wyświetla się baner informujący o wykorzystaniu plików « cookies ».

Uznaje się, że kontynuując nawigację na stronie klient i/lub zainteresowany został poinformowany o warunkach stosowania « cookies » i że akceptuje je. Zgoda jest udzielana na trzynaście (13) miesięcy. Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w ustawieniach wyszukiwarki. Zgromadzone informacje są wykorzystywane celem ustalenia liczby odwiedzających stronę, kategorii odwiedzających i konfiguracji wizyt, celem opracowania projektu i jego realizacji oraz do innych celów administracyjnych i planowania, a także, ogólnie rzecz ujmując, do poprawy jakości oferowanych przez nas usług.

Na stronie występują następujące cookies: 

Cookies Google:

 • Google analytics: służy do ustalania liczby odwiedzin na stronie; Google tag manager: ułatwia implementację tagów na stronach oraz obsługę znaczników Google;
 • Google Adsense: rejestr reklamowy Google wykorzystujący strony internetowe lub filmiki na YouTube’ie jako nośniki swoich ogłoszeń;
 • Google Dynamic Remarketing: oferuje dynamiczną reklamę z uwzględnieniem wcześniejszego wyszukiwania;
 • Google Adwords Conversion: narzędzie do monitorowania kampanii reklamowych adwords;
 • DoubleClick: reklamowe cookies Google’a wyświetlające banery. 

Inne Cookies:

 • Przycisk udostępniania w serwisach społecznościowych (YouTube, Twitter, Linkedin).

Te pliki cookies są przechowywane przez trzynaście miesięcy. Dodatkowe informacje na temat wykorzystania, obsługi i usuwania plików « cookies » we wszystkich rodzajach przeglądarek można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

ARTYKUŁ 14.
ZDJĘCIA I PREZENTACJA PRODUKTÓW

Zdjęcia produktów zamieszczane przy ich opisach nie mają wartości kontraktowej i nie są wiążące dla wydawcy.

ARTYKUŁ 15.
WŁAŚCIWE PRAWO

Do niniejszych warunków korzystania ze strony zastosowanie znajdują przepisy prawa francuskiego, sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy dla siedziby wydawcy, chyba że specjalne zapisy prawne przewidują inaczej.

ARTYKUŁ 16.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań, potrzeby uzyskania informacji na temat produktów prezentowanych na stronie lub dotyczących samej strony, można wysłać wiadomość na następujący adres: contact@biodevas.fr.